Kallelse till extrastämma i Wizzcom 3D AB den 4 december 2018

Aktieägarna i Wizzcom 3D AB kallas härmed till en extra bolagsstämma den 4 december 2018, kl. 17:30. Stämman kommer hållas i bolagets lokaler på Alströmergatan 22, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i extrastämman skall vara införd i förda aktieboken per den 15 november 2018. Anmälan om deltagande skall göras per post till Wizzcom 3D AB, Alströmergatan 22, 112 47 Stockholm eller per mail (ir@wizzcom.se). Sådan anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast den 30 november 2018. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier som företräds.

För aktieägare som företräds av ombud skall dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av vidimerat registreringsbevis (ej äldre än sex månader) eller motsvarande behörighets-handling utvisande behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Inval av två styrelseledamöter.
8. Beslut om justeringsbemyndigande.
9. Stämmans avslutade

Huvudsakligt innehåll i styrelsens förslag till beslut

Punkt 7. Bolaget kommer på stämman att presentera minst två styrelseledamöter för inval.

Punkt 8. Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registreringen av besluten hos Bolagsverket.

Fullständiga förslag till samtliga beslut kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I Wizzcom 3D AB finns per dagen för kallelsen 31 275 000 stycken aktier med vardera en röst.

Stockholm 14 november 2018

Wizzcom 3D AB

STYRELSEN