Bolagsstämma feat

Kallelse till årsstämma i Wizzcom 3D Productions AB den 29 juni 2018

Aktieägarna i Wizzcom 3D Productions AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2018, kl. 10:00. Stämman kommer hållas i bolagets lokaler på Alströmergatan 22, Stockholm.

Anmälan

 • Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 22 juni 2018.
 • Anmälan om deltagande skall göras per post till Wizzcom 3D Productions AB (publ), Box 22 105, 104 22 Stockholm eller per mail till ir@wizzcom.se.
 • Anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast den 25 juni 2018.
 • Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier som företräds.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22 juni 2018 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. För aktieägare som företräds av ombud skall dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av vidimerat registreringsbevis (ej äldre än sex månader) eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Framläggande och godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  1. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  2. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 8. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och revisorer.
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen för emissioner.
 11. Beslut om justeringsbemyndigande.
 12. Stämmans avslutade.

Huvudsakligt innehåll i förslag till beslut

Punkt 7b. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsens förslag är att bolagets resultat balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning skall göras.

Punkt 8. Förslaget är att ersättning till styrelsens ledamöter skall utgå med totalt 50 000 kronor. Fördelningen mellan ledamöterna beslutas av styrelsen. Till revisorerna föreslås ersättning enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Förslaget är att styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter. Förslag till ledamöter för styrelsen kommer att presenteras senast två veckor före årsstämman. Jan Nilstadius har avböjt omval. Förslaget är att revisorn Bengt Beergreehn väljs om på ytterligare ett år.

Punkt 10. Förslaget är att stämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler samt av aktier. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

Punkt 11. Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registreringen av besluten hos Bolagsverket.

Fullständiga förslag till samtliga beslut kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget minst två veckor innan årsstämman. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Kopior av handlingarna kan även tillställas aktieägare som begär det och uppger postadress. I Wizzcom 3D Productions AB (publ) finns per dagen för kallelsen 20 592 172 styck-en aktier med vardera en röst.

Styrelsen – Wizzcom 3D Productions AB
Stockholm, i maj 2018

MATERIAL ATT LADDA NER:

Ladda ner kallelsen (full text) som pdf dokument