Bolagsstämma feat

Kallelse till extra bolagsstämma den 12 februari 2018

Aktieägarna i Wizzcom 3D Productions AB (publ) kallas härmed till en extra bolagsstämma (tillika andra kontrollstämma) den 12 februari 2018, kl. 13:30. Stämman kommer hållas i bolagets lokaler på Alströmergatan 22, Stockholm.

 

Anmälan

 • Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 6 februari 2018.
 • Anmälan om deltagande skall göras per post till Wizzcom 3D Productions AB (publ), Box 22105, 10422 Stockholm eller per email (ir@wizzcom.se).
 • Sådan anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast den 8 februari 2018.
 • Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier som företräds.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 6 februari 2018, genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. För aktieägare som företräds av ombud skall dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av vidimerat registreringsbevis (ej äldre än sex månader) eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Framläggande och godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av kontrollbalansräkning jämte revisorns yttrande.
 8. Stämmans avslutade.

 

Läs huvudsakligt innehåll i styrelsens förslag till beslut:

Ladda ner kallelsen (full text) som pdf dokument