Information for investors in Wizzcom 3D Productions AB.

Kallelse till extra bolagsstämma den 12 februari 2018

Aktieägarna i Wizzcom 3D Productions AB (publ) kallas härmed till en extra bolagsstämma (tillika andra kontrollstämma) den 12 februari 2018, kl. 13:30. Stämman kommer hållas i bolagets lokaler på Alströmergatan 22, Stockholm.

 

Anmälan

 • Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 6 februari 2018.
 • Anmälan om deltagande skall göras per post till Wizzcom 3D Productions AB (publ), Box 22105, 10422 Stockholm eller per email (ir@wizzcom.se).
 • Sådan anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast den 8 februari 2018.
 • Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier som företräds.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 6 februari 2018, genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. För aktieägare som företräds av ombud skall dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av vidimerat registreringsbevis (ej äldre än sex månader) eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Framläggande och godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av kontrollbalansräkning jämte revisorns yttrande.
 8. Stämmans avslutade.

 

Läs huvudsakligt innehåll i styrelsens förslag till beslut:

Ladda ner kallelsen (full text) som pdf dokument

 

Kallelse till extra bolagsstämma i Wizzcom 3D den 27 september 2017

Aktieägarna i Wizzcom 3D Productions AB (publ) kallas härmed till en extra bolagsstämma den 27 september 2017, kl. 10:00. Stämman kommer hållas i bolagets lokaler på Alströmergatan 22, Stockholm.

 

Anmälan

 • Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 september 2017.
 • Anmälan om deltagande skall göras per post till Wizzcom 3D Productions AB (publ), Box 22105, 104 22 Stockholm eller per mail till ir@wizzcom.se.
 • Anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast den 22 september 2017.
 • Vid anmälan skall aktieägaren uppge: namn, person-/organisati­onsnummer, adress, telefonnummer samt antal aktier som företräds.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 21 september 2017 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. För aktieägare som företräds av ombud skall dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av vidimerat registreringsbevis (ej äldre än sex månader) eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Framläggande och godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Förslag på omstrukturering av verksamheten genom överlåtelse av delar av verksamheten till annat bolag inom koncernen.
 8. Beslut om justeringsbemyndigande.
 9. Stämmans avslutade.

 

Läs mer:

Ladda ner kallelsen (full text) som pdf dokument

 

Kallelse till årsstämma i Wizzcom 3D den 13 juni 2017

Aktieägarna i Wizzcom 3D Productions AB kallas härmed till årsstämma den 13 juni 2017, kl.16:00. Stämman kommer hållas i bolagets lokaler på Alströmergatan 22, Stockholm.

 

Anmälan

 • Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 7 juni 2017.
 • Anmälan om deltagande skall göras per post till Wizzcom 3D Productions AB (publ), Box 22105, 104 22 Stockholm eller per mail till ir@wizzcom.se.
 • Anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast den 9 juni 2017.
 • Vid anmälan skall aktieägaren uppge: namn, person-/organisati­onsnummer, adress, telefonnummer samt antal aktier som företräds.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 16 mars 2017 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. För aktieägare som företräds av ombud skall dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av vidimerat registreringsbevis (ej äldre än sex månader) eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Framläggande och godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  1. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  2. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 8. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och revisorer.
 10. Förslag på nedsättning av aktiekapitalet.
 11. Förslag på ändring av Bolagsordning.
 12. Framläggande och beslut kring kontrollbalansräkning.
 13. Förslag till Incitamentsprogram för styrelse, ledande befattningshavare och nyckelpersoner.
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen för emissioner.
 15. Beslut om justeringsbemyndigande.
 16. Stämmans avslutade.

 

Läs mer:

Ladda ner kallelsen (full text) som pdf dokument

 

Fulltecknad nyemission i Wizzcom 3D, 2016 september

Den nyligen avslutade företrädesemissionen i Wizzcom 3D Productions AB har blivit fulltecknad. Det visar att aktieägarna har förtroende för bolaget och de förstår de fantastiska möjligheter som marknaden erbjuder bolaget.

 

Fantastiskt gensvar ger en extra kick

Den 11 augusti 2016 beslutade styrelsen i Wizzcom 3D Productions AB, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 10 mars 2016, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningstiden gick ut den 5 september 2016 och bolagets styrelse och ledning kan glädjande notera att emissionen har blivit övertecknad.

”Ett fantastiskt gensvar från våra aktieägare! Det är oerhört stimulerande att de tror på bolaget och det ger oss en extra kick inför de säljfrämjande åtgärder som har planerats inför hösten.” – säger Björn Back, som tillträdde i VD posten i början av augusti.

”Vi strävar också efter att fördjupa förtroendet och etablera en dynamisk relation mellan våra aktieägare och verksamheten. Vi har påbörjat att bygga upp en kommunikations­plattform med bl.a. dedikerad e-post låda och regelbunden information om händelserna inom bolaget via mailutskick.”

”Jag vill tacka alla som har tecknat och därmed bidragit till att vi på Wizzcom ska kunna nå sina affärsmål!” – avlutar Björn Back.

 

Resultat av fulltecknad emission:

Den fulltecknade emissionen ökar aktiekapitalet med 489 595,90 kronor till 1 958 83,70 kronor och antalet aktier ökar med 4 895 959 aktier till 19 583 837 aktier.

Totalt inbringar emissionen 2 447 979,50 kronor till Bolaget före emissionskostnader.

I dagarna kommer avräkningsnotor att skickas ut till de aktieägare som tecknat över sin relativa andel (dvs. utan företräde) och efter detta skall ärendet skickas in till Bolagsverket.

Bolaget räknar med att samtliga nya aktier skall kunna levereras under september 2016.

 

Kontakt:

Frågor om Wizzcom 3D besvaras av:
Björn Back (VD Wizzcom 3D)
bjorn.back@wizzcom.se, 070 835 41 85

Administrativa frågor rörande emissionen eller registreringen kan ställas till:
Jan Nilstadius (Northern Wind Ventures, Styrelseledamot Wizzcom 3D)
jan@northernwind.se, 070 300 50 20

E-post Investor Relations: ir@wizzcom.se

Nyemission med företrädesrätt, 2016 augusti

Den 11 augusti 2016 beslutade styrelsen i Wizzcom 3D Productions AB, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 10 mars 2016, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren för emissionen är 1:3, dvs. tre gamla aktier ger rätt att teckna en ny.

Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i vårt Memorandum, att teckna aktier i Wizzcom 3D Productions AB för 0,50 kronor per aktie.

Teckningstiden löper från 22 augusti – 5 september 2016.
Avstämningsdag i företrädesemissionen var 18 augusti 2016.

Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 489 595,90 kronor…

Inbjudan till Investerarträff

Inbjudan: I samband med den pågående Nyemissionen i Wizzcom 3D Productions vill vi välkomna Dig till investerarträff för att uppleva en live demons­tration av nästa generations digitala skyltar i publika miljöer.

NÄR: den 17 februari kl. 18:00 alternativt den 10 mars kl. 18:00
VAR: Alströmergatan 20, Stockholm

Anmälan till investerarträff ska göras till info@wizzcom.se,
altertanivt via kontaktformuläret på emission.wizzcom.se.

Wizzcom bjuder på lättare förtäring.

 .

Sammanfattning av pågående emission
Emissionsbelopp Antalet aktier i emissionen Pris per aktie
 10 000 000 SEK  10 000 000 st  1 kr
 Värdering pre money  Teckningstid  Likviddag
 Cirka 13,6 msek  2 feb – 15 mars 2016  Enligt avräkningsnota

Mer information: emission.wizzcom.se

Nyemission februari 2016

Den 28 januari 2016 beslutade styrelsen i Wizzcom 3D Productions AB, med stöd av bemyndigande från en extra stämma den 9 december 2015, att genomföra en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Härmed inbjuds Ni, i enlighet med villkoren i vårt Memorandum(1), att teckna aktier i Wizzcom 3D Productions AB. Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 1 000 000,00 kronor, från 1.361.037,80 kronor till 2.361.037,80 kronor och antalet aktier kommer att ökas med 10.000.000 aktier, från 13.610.378 aktier till 23.610.378 aktier. Vid full teckning inbringar emissionen 10.000.000 kronor till Bolaget. Teckningstiden löper från 2 februari – 15 mars 2016.

Anmälan om teckning av aktier skall göras på anmälningssedeln. Investerare som vill delta i emissionen behöver endast fylla i anmälningssedeln som finns på emission.wizzcom.se och skicka inskannad version till emissionen@wizzcom, alternativt posta ett utskrivet och ifyllt exemplar till Box 71, 135 22 Stockholm.


Erbjudet värdepapper
Erbjudandet avser teckning av högst 10.000.000 aktier i Wizzcom 3D Productions.

Emissionsgaranti
Någon garanti finns inte i denna emission.

Utspädning
Under förutsättning att föreliggande nyemission fulltecknas kommer de nyemitterade aktierna att utgöra cirka 42 procent av kapitalet och av rösterna i Bolaget.

Emissionskostnader
Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad beräknas de totala emissionskostnaderna uppgå till maximalt 0,2 MSEK.


Investerarträff och demonstration

Presumtiva investerare inbjuds till investerarträff med Bolagets ledning.

Visa inbjudan!


Mer om emissionen

Vi har samlat all information om emissionen finns på emission.wizzcom.se.

Där finns också följande dokument (pdf) att hämta: Memorandum, Teckningsanmälan

Till emission.wizzcom.se