News from Wizzcom 3D.

Kallelse till extrastämma i Wizzcom 3D AB den 4 december 2018

Aktieägarna i Wizzcom 3D AB kallas härmed till en extra bolagsstämma den 4 december 2018, kl. 17:30. Stämman kommer hållas i bolagets lokaler på Alströmergatan 22, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i extrastämman skall vara införd i förda aktieboken per den 15 november 2018. Anmälan om deltagande skall göras per post till Wizzcom 3D AB, Alströmergatan 22, 112 47 Stockholm eller per mail (ir@wizzcom.se). Sådan anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast den 30 november 2018. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier som företräds.

För aktieägare som företräds av ombud skall dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av vidimerat registreringsbevis (ej äldre än sex månader) eller motsvarande behörighets-handling utvisande behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Inval av två styrelseledamöter.
8. Beslut om justeringsbemyndigande.
9. Stämmans avslutade

Huvudsakligt innehåll i styrelsens förslag till beslut

Punkt 7. Bolaget kommer på stämman att presentera minst två styrelseledamöter för inval.

Punkt 8. Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registreringen av besluten hos Bolagsverket.

Fullständiga förslag till samtliga beslut kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I Wizzcom 3D AB finns per dagen för kallelsen 31 275 000 stycken aktier med vardera en röst.

Stockholm 14 november 2018

Wizzcom 3D AB

STYRELSEN

Kallelse till årsstämma i Wizzcom 3D Productions AB den 29 juni 2018

Aktieägarna i Wizzcom 3D Productions AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2018, kl. 10:00. Stämman kommer hållas i bolagets lokaler på Alströmergatan 22, Stockholm.

Anmälan

 • Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 22 juni 2018.
 • Anmälan om deltagande skall göras per post till Wizzcom 3D Productions AB (publ), Box 22 105, 104 22 Stockholm eller per mail till ir@wizzcom.se.
 • Anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast den 25 juni 2018.
 • Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier som företräds.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22 juni 2018 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. För aktieägare som företräds av ombud skall dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av vidimerat registreringsbevis (ej äldre än sex månader) eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Framläggande och godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  1. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  2. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 8. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och revisorer.
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen för emissioner.
 11. Beslut om justeringsbemyndigande.
 12. Stämmans avslutade.

Huvudsakligt innehåll i förslag till beslut

Punkt 7b. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsens förslag är att bolagets resultat balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning skall göras.

Punkt 8. Förslaget är att ersättning till styrelsens ledamöter skall utgå med totalt 50 000 kronor. Fördelningen mellan ledamöterna beslutas av styrelsen. Till revisorerna föreslås ersättning enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Förslaget är att styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter. Förslag till ledamöter för styrelsen kommer att presenteras senast två veckor före årsstämman. Jan Nilstadius har avböjt omval. Förslaget är att revisorn Bengt Beergreehn väljs om på ytterligare ett år.

Punkt 10. Förslaget är att stämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler samt av aktier. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

Punkt 11. Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registreringen av besluten hos Bolagsverket.

Fullständiga förslag till samtliga beslut kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget minst två veckor innan årsstämman. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Kopior av handlingarna kan även tillställas aktieägare som begär det och uppger postadress. I Wizzcom 3D Productions AB (publ) finns per dagen för kallelsen 20 592 172 styck-en aktier med vardera en röst.

Styrelsen – Wizzcom 3D Productions AB
Stockholm, i maj 2018

MATERIAL ATT LADDA NER:

Ladda ner kallelsen (full text) som pdf dokument

Maritime Day i Mariehamn med Cainby

Cainby bjöd in Wizzcom att delta i deras monter på Maritime Day den 1 juni 2017. Eventet var ett utmärkt forum att visa upp bolagets teknologi för en ny bransch. Rederinäringen världen över satsar allt mer på exklusiv shopping och Cainby har redan påbörjat bearbetningen av de större kryssningsrederierna i Karibien.

Cainby logotype “Vi på Cainby är mycket glada för att få Wizzcom 3D som ny partner då vi tror på 3D-produkten och uppskattar att den är lättsåld till rätt kunder och till rätt personer inom vårt nätverk. Vi tycker att den också är helt rätt i tiden och tror att den går att sälja för sig eller som en inbyggd del i interiör eller skyltpyloner i olika former som Cainby kan sälja och producera. Vi tackar för Wizzcoms medverkan på Sjöfartens dag på Åland som ett första steg i samarbetet.” – säger Eva Donald, VD Cainby.

 

 Cainby website: http://www.cainby.com/

Shoptech med Brand Factory och Charge & Go

Under två dagar i maj, tillsammans med våra nya affärspartners Brand Factory och Charge & Go, deltog vi på Shoptech, Nordens största mässa och mötesplats för de som driver butik eller jobbar inom handeln.

Vår produkt bemöttes med stort intresse från bolag som vill visa upp sina exklusiva produkter på ett nytt och modernt sätt. Vi fick flera nya affärskontakter, bl.a. med Åländska firman Cainby som under mer än 50 år har jobbat med Östersjöns rederier.

Wizzcom at the fair SHOPTECH 2017

 

Brand Factory Logotype “Vi ser Digital Signage i 3D som en naturlig utveckling av branschen och därmed också av vårt erbjudande. Vi på Ineko Brand Factory är stolta över samarbetet med vår nya partner Wizzcom.” – säger Olof Björn, Business Development Manager Brand Factory.
 Besök Brand Factory: http://brandfactory.eu/sv

 

Charge and Go Logotype “Varför nöja sig med den alldagliga reklamen när ditt företag kan vara synlig utöver det vanliga? Vi på Charge and Go anser att kombinationen med gratis laddning av mobilen i någon av våra laddningsstationer och möjligheten att synas på Wizzcoms tillhörande 3D skärmar är i särklass det bästa alternativet för att nå ut och synas i dagens reklambrus.” – menar Björn Lindström, Charge & Go.
 Besök Charge and Go: http://chargeandgo.se/

 

 Läs mer om själva mässan på easyfairs.com.

Concept Offer – 3D-tower with 24” AS3D display

Increase sales performance with 3D!

Wizzcom 3D-tower with 24 inch AS3D-display

 

The stylish Wizzcom 3D-tower makes it easy to get started with 3D in any place, for example boutiques, kiosks, dentist waiting room. The built-in-display will immediately capture your customer’s attention with a striking and immersive 3D-effect! The display can also show traditional 2D content, which makes it extra useful.

 

Capture your customer’s attention

AS3D-displays (“glasses-free” 3D) deliver great advantages for branding and advertising products and services in public environments. 3D creates audience attention and ensures higher impact in the advertising clutter. The human brain’s ability to perceive a message increases up to 200% when it’s presented in 3D.

Our analytics reports prove that 3D-displays generate significantly prolonged dwell-time and increased sales revenue.

3D-tower requires no permanent mounting and is easy to move around

The 3D-tower is a common solution to quick setup of digital signage, because it doesn’t require any permanent mounting. It’s easy to place, you only need a small floor space where it can stand and some free space in front of it for the viewer (only between 1-2 meters). The casing is not heavy at all, which makes it easy to move around if needed.

This solution is perfect to present your products and show them from different angles or even look inside of them. Tiny-tiny objects, for example jewelry, can be magnified to show fine details or why not visualize huge objects which otherwise are hard to demonstrate, simply because they may not fit in the store.

What’s included?

The 3D-tower kit includes hardware, softwares and a basic content production. For details, please view the offer as a pdf-file.

Price

Contact us for the current price: info@wizzcom.se

 

3d-tower-thumb Wizzcom 3D-tower with 24″ display – download this Offer (pdf). 3D-kit with 42 inches display for receptions See our offer for Receptions with 42″ display

 

Concept Offer – 3D-kit for Reception

Welcome your visitors and employees with 3D!

Wizzcom 3D-kit with 42 inches AS3D display for Reception

 

The “Wizzcom 3D-kit for Reception” is a starter kit for office buildings, hotels, company buildings and similar environments. The 42” large, high quality 3D-display delivers a strong pop-out-effect, which can be viewed even from longer distances. The display can therefore be placed behind the reception disk. In addition, it’s able to show both AS3D and 2D content.

 

Strengthen the brand identity and corporate brand pride!

AS3D-displays (“glasses-free” 3D) deliver great advantages for branding and advertising products and services in public environments. 3D creates audience attention and ensures higher impact in the advertising clutter. The human brain’s ability to perceive a message increases up to 200% when the message is presented in 3D.

Our analytics reports prove that 3D-displays generate significantly prolonged dwell-time and increased sales revenue. With 3D, you will increase brand engagement, improve vitality, attractiveness and “modern-ness”. 3D stands out in any environment!

Standard mounting, movable or even custom designed

Wall mounting is the standard choice for this kit. If you need to move the display time-to-time, you can order the optional floor-stand. We also offer custom designs of the hardware to match the environment and various mounting alternatives, for example, the system can be suspended from the ceiling.

What’s included?

The Wizzcom 3D-kit for reception includes all hardware and software needed.  You also get one content production (Basic) with your logotype visualized in AS3D. The kit can be upgraded and combined with optional equipment. For details, view the offer as pdf.

Price

Contact us for the current price: info@wizzcom.se

 

3D-kit with 42 inches display for receptions Wizzcom 3D-tower with 24″ display – Download this Offer (pdf). 3d-tower-thumb See our offer “3D-tower with 24” AS3D-display

 

Wizzcom was ECO partner at NEC Nordic Showcase

NEC Nordic Showcase 2016 illustration with displayWizzcom participated as ECO partner at NEC Nordic Showcase and Partner event in Gothenburg, together with SCALA, Smartsign, SMS, Chrome for Work, Matrox, Bose, Evoko, Chief, Combine, Kramer, Hiperwall, Sennheiser. An exciting and valuable event for those with interest in digital displays.

Visual experience, digital signage and more

The two days long event took place in Gothenburg at the Swedish Fair, between the 13th and 14th September and was attended by about 300 visitors – resellers, partners and customers to NEC. The partner conference on day two was a great success; with exciting presentations and discussions about visual experience, digital signage and more.

Wizzcom 3D displays based on NEC-technology

We are grateful for the opportunity to participate in this event as a strategic partner, as it gave us valuable space to present our digital-signage solutions to other professionals with interest in digital displays. We showed our 3D displays based on NEC-technology (from their professional series), which ensures long-term and reliable to drift. The displays are modified for AS3D/Auto Stereoscopic 3D and in combination with our software’s they deliver superb quality – undeniably the strongest 3D-effect among various AS3D-displays. We proved this by showing some of our delicious content productions that we created for well-known brands of the world.

The largest AS3D displays on the market

Wizzcom also took the opportunity to inform about our newest products based on 4K displays from NEC with the dimensions 65” and 84”. They are today the largest AS3D displays on the market! The 84” AS3D-display can show an incredible “pop-out effect” of 10 meters (where the objects are perceived in front of the display) and a “depth-effect” of 6 meters (where the objects are perceived inside the screen, much like an aquarium).

 


NEC Showcase 2016 illustration

 

About NEC Showcase:

NEC is one of the world’s largest suppliers of professional displays in larger formats and projectors. The NEC Solutions Showcase is a platform for integration.

Read more about NEC

Visit the NEC Google+ page

Extinct sea creatures in 3D at The Deep aquarium

Extinct sea creatures in AS3D for The Deep

See extinct sea creatures in auto stereoscopic 3D

If you visit The Deep aquarium in England, you will be able to see and learn about extinct deep sea creatures in 3D.

Auto Stereoscopic 3D offers entertaining knowledge

Wizzcom 3D has been given the assignment to produce three short films in auto stereoscopic 3D. Each film presents a sea creature: the Archelon, the Pliosaurus and the Dunkleosteus. The films aim to visualize the extent animals in their natural environment and aims to impart knowledge in a pleasant and entertaining way.

 

 Watch the films in 2D in our Online Showroom!
You can see the original films in auto stereoscopic 3D at The Deep aquarium in United Kingdom. You are also very welcome to visit any of our showrooms in Stockholm, New York, Las Vegas, Dubai, Saudi Arabien, Australien.

 


About The Deep

The Deep is a spectacular aquarium located in Hull, East Yorkshire, United Kingdom. This award-winning attraction is home to 3500 fishes including magnificent sharks and rays. The Deep is operated as a charity dedicated to increasing the enjoyment of the world’s oceans.

Official website: https://www.thedeep.co.uk

 


Archelon - AS3D production by Wizzcom 3D for The Deep (UK)

Archelon

Archelon is the largest genus of sea turtles ever. A fossil found in the Pierre Shale of South Dakota in the 1970s, measures more than 4 metres (13 ft) long, and about 4.9 metres (16 ft) wide from flipper to flipper. The weight of it is estimated at more than 2200 kg (4,850 lb). Instead of a solid shell, the Archelon had a relatively narrow, high-vaulted skeletal framework supporting a leathery or bony carapace. It also had a pointed tail, a narrow skull, and a pronounced overbite.

Archelon lived during the Cretaceous period (from 145 ± 4 to 66 million years ago). It’s the last period of the Mesozoic Era spanning 79 million years of the Phanerozoic Eon. The Cretaceous was a period with a relatively warm climate, resulting in high eustatic sea levels and creating numerous shallow inland seas. These oceans and seas were populated with now-extinct marine reptiles, ammonites and rudists, while dinosaurs continued to dominate on land.

 Source 1: https://en.wikipedia.org/wiki/Archelon

 Source 2: https://en.wikipedia.org/wiki/Cretaceous

 


Pliosaurus - AS3D production by Wizzcom 3D for The Deep (UK)

Pliosaurus

Pliosaurus was a genus of large carnivorous marine reptiles, that lived during the Late Jurassic Period.

This beast was probably at the top of the food chain wherever it went due to its huge size of 10 to 13 metres and huge, powerful jaws with its rosette of large teeth at the tip of its snout. The Svalbard Pliosaur was one of the largest pliosaurs ever found. Like all pliosaurs, it was a carnivorous marine reptile that fed on fish and other plesiosaurs. Pliosaurus would have swum at quite a slow pace but it would have been a very powerful swimmer similar to whales of today. It may or may not have been countershaded like the great white shark today. This means that it wold have been dark on top to blend in with the oceans dark depths and light on the underside to blend in with the bright sunlit surface. This would have enabled it to sneak up on its unsuspecting prey then take a great bite of it. Pliosaurus would have had a very big bite force because of its relatively short neck, massive head, big snout and great weight. This bite force would have enabled it to go for armoured prey like ammonites.

Source: Dinopedia Wiki

 


Dunkleosteus (The Deep) - AS3D

Dunkleosteus

Dunkleosteus was a large Placoderm (arthrodire fish) that lived in the late Devonian period, about 380–360 million years ago. It grew to 10 metres (33 feet), and was the top predator of its time and one of the top predators of the Paleozoic era.

Dunkelosteus was probably the largest member of the placoderms, and the largest animal up to that time, which would stay that way until the evolution of the dinosaurs. It had one of the most powerful bite of any fish, well ahead of all modern-day sharks, including the Great White shark. It could concentrate a force of up to 8,000 pounds (3,628 kg) per square inch at the tip of its mouth, effectively placing Dunkleosteus in the league of Tyrannosaurus rex and modern crocodiles as having the most powerful known bite.

 Source: http://dinopedia.wikia.com/wiki/Dunkleosteus

In recent decades, Dunkleosteus has achieved recognition in popular culture, with a large number of specimens on display, and notable appearances in entertainment media like Sea Monsters – A Walking with Dinosaurs Trilogy and River Monsters. Numerous fossils of some species have been found in North America, Poland, Belgium, and Morocco. The name Dunkleosteus combines the Greek osteus, meaning “bone”, and Dunkle, in honor of David Dunkle of the Cleveland Museum of Natural History.

 Souce: https://en.wikipedia.org/wiki/Dunkleosteus

 


Watch the films in 2D in our Online Showroom!

Bubbly festival with Taittinger Champagne

Champagne bubbles breaking through the buzz!

Wizzcom 3D contributed to breaking through the buzz and catching attention at “Taste of Stockholm, the great gastronomic festival in the Royal Garden (Stockholm, 2-6 June 2016).

A delicious champagne bottle floating in front of the auto stereoscopic 3D display attracted many happy visitors to the Taittinger Champagne Tent, to enjoy a glass of precious bubbles!

“We have never sold so much Rosé, we are really happy about the result!” – declares Lars Örjerbäck, Sales Manager, Fondberg, retailer to Taittinger.

 

Visualisation of 3D Display with advertising Taittinger Champagne

The pink bottle visualized in AS3D is a Taittinger Prestige Rosé Champagne.
Source: http://www.taittinger.com/#/en/TheChampagnes/CuveesGallery/PrestigeRose

 


Smaka på Stockholm

Taste of Stockholm – annual food festival

“Taste of Stockholm” is one of the world’s largest gastronomic festivals, gathering the country’s top chefs, representatives from popular restaurants, popular or new food, drink and wine brands. The food festival is arranged in in the Royal Garden every summer and it attracts more than 350 000 visitors. Taste of Stockholm celebrated its 25 years’ anniversary on 2-6 June 2016, with lots of activities, performances, competitions and delicious product samples.

The festival is called “Smaka på Stockholm” in Swedish.

 Official website: http://www.smakapastockholm.se/english/

 


Chateau Taittinger

Taittinger

Taittinger storyline reaches back to the First World War, when Pierre Taittinger, a young liaison officer first discovered the Champagne region. He invested in the champagne business in 1932 together with his brother-in-law. Since then, the brand has taken its place among the great champagne Houses. Today Taittinger leads by Pierre-Emmanuel Taittinger together with daughter and son.

 Official website: http://www.taittinger.com/

 


Fondberg cork

Fondberg

 Official website: http://www.fondberg.se/

 

 

Timely solutions – returning customers

Timely solutions

Wizzcom offers highly timely solutions that creates new business values. They enable mixing 2D and 3D hardware, which allows the customer to benefit both techniques.

One example of usage is providing information for visitors at the front disk in a large building. In January, Wizzcom has obtained order from Waterfront Building (located at T-central in Stockholm) including a complete system with integrated 2D and 3D hardware. The purpose, beside providing useful information, is to create a modern platform that matches the elegant high tech environment.

Returning customers

Some of our customers are “early adopters”, for example Vattenfall and Tre. Vattenfall has now ordered its second AS3D video from Wizzcom and Tre has new plans too.

Links

 Waterfront Building

 Tre

 Vattenfall

Nytt showroom i New York

Nytt showroom i New York

Wizzcom har inlett ett samarbete med Havas i New York och deras produktionsbolag HPS. Havas är en av världens största annonsbyråer med verksamhet i ca 70 länder.  I samband med samarbetet öppnar vi ett showroom i Havas’ lokaler på Manhattan 200 Madison avenue.
”Tack var detta samarbete så får vi möjlighet att visa upp våra unika digital signage lösningar för helt nya potentiella kunder och målgrupper. Möjligheten att kunna använda såväl 3D skärmar (som inte behöver speciella 3D glasögon) och 2D skärmar i samma gränslösa webb baserade nätverk, hanterade och managerade från samma källa med våra unika programvaror har väckt mycket stor uppmärksamhet på marknaden” – berättar Wizzcoms vd  Staffan Hedlund.
 HPS NYC

 Havas NY

Tillägg: Wizzcom har ytterligare show­room i Las Vegas (USA).

Återförsäljaravtal i Förenade Arabemiraten

Återförsäljaravtal i Förenade Arabemiraten

Wizzcom har nyligen träffat återförsäljaravtal med en internationell aktör i regionerna Förenade Arabemiraten, Oman, Bahrain, Kuwait, Saudiarabien, Qatar, Ryssland och Kazakstan. Ett flertal pilotprojekt har redan startats upp i köpcenter i Dubai-regionen.

Avtalet öppnar upp marknaden i mellanöstern för våra produkter. Genom detta samarbete kommer vi ha såväl lokal Wizzcom personal på plats samt showroom i regionen. Detta är ett mycket expansivt område med en mycket stark tillväxt i infrastruktur och marknader. Våra produkter har fått ett mycket positivt mottagande från i första hand köpcenter och butikskedjor i regionen.” – säger Wizzcoms vd Staffan Hedlund.

Akademikliniken, Folktandvården and Wizzcom 3D

“Beautiful smile”

During November-December 2015, Wizzcom 3D Production performed a makeover of the video presentation that Akademikliniken uses to welcome and inform their customers. Akademikliniken’s film is produced in 2D, since their first film is based on this technique.

At the same time, our team also developed a “pretty smile” for Folktandvården, which is The Swedish Public Dental Service. Folktandvården whished for an auto stereoscopic presentation, which clearly shows that public services are forward thinking when it comes to modern communication.

Frame from Akademikliniken's presentationsvideo Frame from Folktandvården's presentationsvideo

 See both films in our online Showroom.

 

About Folktandvården:

The Swedish Public Dental Service (since 1924) provides general dental care, specialist dental care and hospital dental care. There are 21 regional Public Dental Service organisations in Sweden today, one in each County Council area/region.

Website: www.folktandvarden.se

About Akademikliniken:

Akademikliniken is Scandinavia’s, and one of the world’s largest private hospitals for aesthetic and reconstructive plastic surgery. Located in Stockholm, the clinic was founded in 1991 and now has over 100 employees including 8 plastic surgeons, and a dermatologist. The clinic also has a state of the art skin care centre.

Website: www.ak.se