Kallelse till årsstämma i Wizzcom 3D den 13 juni 2017

Aktieägarna i Wizzcom 3D Productions AB kallas härmed till årsstämma den 13 juni 2017, kl.16:00. Stämman kommer hållas i bolagets lokaler på Alströmergatan 22, Stockholm.

 

Anmälan

 • Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 7 juni 2017.
 • Anmälan om deltagande skall göras per post till Wizzcom 3D Productions AB (publ), Box 22105, 104 22 Stockholm eller per mail till ir@wizzcom.se.
 • Anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast den 9 juni 2017.
 • Vid anmälan skall aktieägaren uppge: namn, person-/organisati­onsnummer, adress, telefonnummer samt antal aktier som företräds.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 16 mars 2017 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. För aktieägare som företräds av ombud skall dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av vidimerat registreringsbevis (ej äldre än sex månader) eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Framläggande och godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  1. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  2. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 8. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och revisorer.
 10. Förslag på nedsättning av aktiekapitalet.
 11. Förslag på ändring av Bolagsordning.
 12. Framläggande och beslut kring kontrollbalansräkning.
 13. Förslag till Incitamentsprogram för styrelse, ledande befattningshavare och nyckelpersoner.
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen för emissioner.
 15. Beslut om justeringsbemyndigande.
 16. Stämmans avslutade.

 

Läs mer:

Ladda ner kallelsen (full text) som pdf dokument

 

Träffa Wizzcom på mässan SHOP2017 (monter N:08)

Klick här för att hämta din fribiljett till SHOP2017

Träffa oss på
SHOP 2017, 10–11 maj
Kistamässan, Stockholm

Hjärtligt välkommen till monter N:08 på SHOP 2017, där vi visar några av våra nya auto stereoskopiska 3D skärmar. Tack vare vårt samarbete med ledande utvecklare har prislapparna krympt och utbudet har ökat.

Vi erbjuder 3D skärmar:

 • från 21 tum till 85 tum
 • stående och liggande format
 • 4k upplösning
 • hög kvalitét för 24/4 drift
 • inomhus och utomhusbruk
 • videovägg för större ytor

Wizzcom producerar också innehåll i 2D/3D och har unik erfarenhet i att skapa auto stereoskopisk 3D kortfilm.

Besök CUSTOMER EXPERINCE ZONE, där mässan visar våra 3D-produktioner. Inga 3D glasögon behövs – 3D magiken finns i skärmen. Missa inte upplevelsen!

 

Erbjudanden: 3D-produktion med 25% rabatt och AS3D-skärm med 15% rabatt.

shop2017 seminarier

wizzcom collage shoptec2017 med 3d-tower, chargeandgo, chiquita installation, display-system